§ 1.

Postanowienia ogólne

CDO Forum Club (zwany dalej również „Klubem”) jest to inicjatywa powołana w celu organizacji spotkań oraz wymiany doświadczeń i informacji przez CDO oraz innych managerów zajmujących się danymi. Inicjatywa zarządzana jest przez Evention Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, o numerze NIP 5252564839 oraz KRS 0000483800 (zwane dalej „Firmą”).

Klub nie posiada osobowości prawnej. Działalność Klubu finansuje Firma.

Klub został powołany na czas nieokreślony.

Z Firmą można się skontaktować pod adresem:

ul. Czerniakowska 71, lokal 512, 00-715 Warszawa. Siedziba Klubu mieści się w siedzibie Firmy.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Bazie Danych – oznacza to zbiór danych osobowych członków Klubu; Administratorem danych jest Firma.

Członku Klubu – oznacza to osobę fizyczną, która spełnia lub spełni kryteria określone w § 4 Regulaminu.

Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin Klubu, który określa warunki i zasady uczestnictwa w Klubie.

Stronach Klubu – oznacza to serwis internetowy Klubu o adresie: https://club.cdoforum.pl/

§ 2.

Kierownictwo CDO Forum Club

 1. Klub posiada Komitet Organizacyjny, składający się z minimum dwóch osób – przedstawicieli Firmy wydelegowanych przez Zarząd Firmy.
 2. Komitet Organizacyjny kieruje bieżącymi pracami i zagadnieniami organizacyjnymi, administracyjnymi oraz merytorycznymi Klubu wg. podziału zadań ustalonego wewnątrz Komitetu Organizacyjnego.
 3. W budowie, weryfikacji i wykonaniu programu merytorycznego działania Klubu uczestniczy Rada Programowa CDO Forum Club, zwana dalej Radą.
 4. Rada to prestiżowe gremium osób o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku zarządzania danymi.
 5. Rada występuje z rekomendacjami do Komitetu Organizacyjnego. Zasady działania Rady CDO określa odrębny Regulamin. Informacje o tym, kto jest członkiem Rady CDO, dostępna jest na stronach Klubu.

§ 3.

Cele, misja i działalność CDO Forum Club

 1. Misją Klubu jest budowa instytucjonalnej formy społeczności wyższej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie danymi i podnoszenie wartości wnoszonej przez zarządzane przez nich działy i komórki w ramach ich własnej organizacji oraz całych branż i gospodarki.
 2. Cele Klubu to:
  • budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji zawodowej jego Członków,
  • wspieranie Członków Klubu w rozwoju zawodowym i osobistym,
  • integrowanie środowiska wyższej kadry menedżerskiej zarządzającej danymi, budowanie dla nich platformy wymiany doświadczeń,
  • umożliwienie społeczności wspólnego zabierania stanowiska i opinii w sprawach ważnych dla zarządzania danymi i data science.
 3. Określone powyżej cele Klub realizuje poprzez:
  • merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty, misje studyjne i inne formy działalności merytorycznej,
  • spotkania integracyjne,
  • konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk,
 4. elektroniczną platformę wiedzy i komunikacji.
 5. Klub może prowadzić także działania integrujące Członków oraz może organizować imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Działalność ta może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 4.

Członkostwo w CDO Forum Club

 1. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, odpowiedzialna na szczeblu kierowniczym za obszar zarządzania danymi w firmie albo instytucji publicznej przynajmniej średniej wielkości, należąca do wyższej kadry managerskiej w swojej organizacji.
 2. Ubieganie się o członkostwo w Klubie inicjowane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Klubu.
 3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Komitet Organizacyjny zaakceptuje tylko taki formularz, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane.
 4. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status Członka Klubu pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Klubu.
 5. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest również wypełnienie kwestionariusza członkowskiego, który otrzymają wyłącznie osoby spełniające wymagania formalne członkostwa w Klubie.
 6. Poprzez rejestrację, o której mowa w ust. 2 Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 7. O przynależności do Klubu decydują (przy czym nie jest wymagane spełnianie wszystkich wymogów łącznie):
  • stanowisko zawodowe,
  • usytuowanie w strukturze firmy, wielkość podległego zespołu,
  • bogactwo doświadczeń zawodowych,
  • wszechstronność menedżerska,
  • wielkość firmy, w tym obroty, zatrudnienie,
  • wypełnienie klubowej deklaracji i ankiety.
 8. Przedstawiciele firm IT oraz świadczących usługi doradcze, którzy spełniają warunki opisane w § 4 ust. 1 i 6, mogą ubiegać się o członkostwo w Klubie pod warunkiem, że w zakres ich odpowiedzialności nie wchodzą obszary inne niż zarządzanie danymi w firmie, w szczególności działania operacyjne, marketingowe czy handlowe.
 9. Komitet Organizacyjny oraz Rada zastrzegają sobie prawo przyznania Członkostwa Klubu o specjalnym statusie osobom, które w ich ocenie zasługują na szczególne uhonorowanie.
 10. Członkostwo w Klubie opiniuje i zatwierdza Komitet Organizacyjny.
 11. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.
 12. Powinnością każdego Członka Klubu jest powiadomienie Komitetu Organizacyjnego o zmianie stanowiska lub miejsca pracy.
 13. Na spotkaniach Klubu Członkowie nie mogą prowadzić działalności marketingowej ani handlowej – pod sankcją wykluczenia z Klubu.
 14. Datą rozpoczęcia członkostwa jest dzień rejestracji Członka Klubu.

§ 5.

Rezygnacja z członkostwa w CDO Forum Club

 1. Każdy Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając oświadczenie w tej sprawie.
 2. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony za nieprzestrzeganie Regulaminu lub działanie na szkodę Klubu, a także w innych uzasadnionych sytuacjach na podstawie decyzji Komitetu Organizacyjnego.
 3. Członek Klubu może się ubiegać o udzielenie okresu karencji na stosowanie kryteriów członkostwa określonych w par. 4 pkt 6. Okres karencji nie powinien przekraczać jednego roku.
 4. Ustanie członkostwa w Klubie następuje w wyniku:
  • skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust 1, wykluczenia albo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
  • śmierci Członka Klubu.

§ 6.

Przywileje i zobowiązania członka CDO Forum Club

 1. Członkowi Klubu przysługują następujące przywileje klubowe:
  • prawo do publicznego eksponowania informacji o przynależności do Klubu,
  • prawo uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Klub,
  • prawo do startowania w konkursach organizowanych przez Klub,
  • udział w planowaniu rocznych działań Klubu,
  • prawo udzielania rekomendacji kandydatom na Członka Klubu,
  • zgłaszania własnych inicjatyw i pomysłów, występowania z inicjatywą zabierania oficjalnego stanowiska przez Klub.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu, w szczególności udziału w spotkaniach Klubu i inny formach aktywności, oraz do wspierania działań zmierzających do pozyskiwania nowych członków Klubu.

§ 7.

Partnerzy CDO Forum Club

 1. Działania i rozwój Klubu mogą wspierać partnerzy – wybrani przez Komitet Organizacyjny spośród firm i instytucji dostarczających rozwiązania, usługi i wsparcie w obszarze zarządzania i analizy danych – na warunkach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 2. Obecność partnerów nie może w żaden sposób zakłócać działalności Klubu czy naruszać jego misji i celów.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoby fizyczne zgłaszające chęć wstąpienia do Klubu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych Członków Klubu.
 2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania członkostwa w Klubie. Każdy Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Klub zapewnia każdemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy, o której mowa w ust. 2.
 4. Dane osobowe Członków Klubu mogą być udostępnione partnerom Klubu jedynie w formie i zakresie listy uczestników konkretnych spotkań w celu budowania relacji i nawiązywania współpracy partnerów ze społecznością Klubu.
 5. Członkowie Klubu przystępując do Klubu będą otrzymywać na adres, w tym adres poczty elektronicznej materiały promocyjne i informacyjne związane bezpośrednio z członkostwem w Klubie (np. informowanie o spotkaniach, sponsorach wydarzenia, zapisach na spotkania).
 6. Wysłanie przez osobę fizyczną ubiegającą się o członkostwo w Klubie wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  • potwierdzeniem autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych w formularzu,
  • oświadczeniem, że osoba ta została poinformowana o przysługującym jej prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
  • wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Klubu przez Firmę i Organizację.

§ 9.

Postawienia końcowe

 1. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Komitet Organizacyjny, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronach Klubu zmienionego Regulaminu.
 2. Komitet Organizacyjny zawiadomi o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, zamieszczając odpowiednią informację na stronie www na okres miesiąca oraz wysyłając do Członków Klubu wyżej wymienioną informacje pocztą elektroniczną.
 3. Po ogłoszeniu przez Komitet Organizacyjny zmian w Regulaminie, Członkowie Klubu powinni niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku zmian nieistotnych (literówki, błędy pisarskie, doprecyzowania bądź zmiany nie prowadzące do zmian istotnych dla Członków Klubu lub ingerujących w jakikolwiek sposób w prawa Członków Klubu) nie jest wymagane informowanie o zmianach.
 4. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek Klubu nie wypowie uczestnictwa w Klubie.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, jak również w przypadku chęci wystąpienia z Klubu, Członek Klubu jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w trybie określonym w §5 ust. 1.
 6. Komitet Organizacyjny może zawiesić lub zakończyć działalność Klubu. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności Klubu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Klubu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji na stronach Klubu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2023 roku.

O Nas

CDO Forum Club to miejsce wymiany doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA.

Kontakt

Weronika Warpas

+48 570 611 811

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.