Regulamin Szczegółowy „CDO Forum Club 2021″

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z CDO Forum Club 2021 jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 • CDO Forum Club– E-Konferencja CDO Forum Club 2021, której dotyczy niniejszy Regulamin Szczegółowy
 • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
 • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
 • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.
 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI CDO FORUM CLUB 2021
 1. CDO Forum Club 2021 jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji nieinformatycznych.
 2. Liczba Uczestników w CDO Forum Club 2021 jest nieograniczona.
 3. CDO Forum Club 2021 jest E-Konferencją organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie https://club.cdoforum.pl/cdo-forum-club/
 1. Na CDO Forum Club 2021 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://club.cdoforum.pl/cdo-forum-club/
 2. Rejestracja online możliwa jest 2 dni przed spotkaniami lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w CDO Forum Club 2021 i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w CDO Forum Club 2021.
 3. W CDO Forum Club 2021 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 4. Udział w CDO Forum Club 2021 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 5. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom CDO Forum Club 2021.
 6. CDO Forum Club 2021 obejmuje swoim zakresem:
 • przeprowadzenie CDO Forum Club 2021 zgodnie z Harmonogramem;
 • udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
 • projekcję prezentacji multimedialnych CDO Forum Club 2021;
 • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
 • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
 • dostępność nagrania CDO Forum Club 2021 przez 30 dni od jej przeprowadzenia.
 1. Aktualna Lista Partnerów CDO Forum Club 2021 znajduje się na stronie https://club.cdoforum.pl/organizatorzy/
 2. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.
 1. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. CDO Forum Club 2021 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do CDO Forum Club 2021 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w CDO Forum Club 2021 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana CDO Forum Club 2021, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed CDO Forum Club 2021. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do CDO Forum Club 2021 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień kolejnych spotkań CDO Forum Club 2021.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w CDO Forum Club 2021określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do CDO Forum Club 2021 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do CDO Forum Club 2021 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.
 1. CENA ZA UDZIAŁ
 1. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji na zasadach bezpłatnych przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.
 2. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w CDO Forum Club 2021.
 1. REZYGNACJA Z CDO FORUM CLUB 2021
 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z CDO Forum Club 2021 bez ponoszenia kosztów 7 dni przed planowanym wydarzeniem.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w CDO Forum Club 2021 niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w E-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu prawidłowego przebiegu CDO Forum Club 2021 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w CDO Forum Club 2021 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w CDO Forum Club 2021, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://club.cdoforum.pl/polityka-cookies/.
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg CDO Forum Club 2021 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu CDO Forum Club 2021 mogą być wykorzystywane do promocji CDO Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia CDO Forum Club 2021 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla CDO Forum Club 2021: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na CDO Forum Club 2021 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie CDO Forum Club 2021, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

O Nas

CDO Forum Club to miejsce wymiany doświadczeń dla profesjonalistów od danych, którzy muszą być w swoich organizacjach apostołami poważnego podejścia do tematu DATA.

Kontakt

Weronika Warpas

+48 570 611 811

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.